Past President

We are proud to have completed more than a decade of excellence – thanks to direction provided by all our previous presidents.

Year

Name

1970-71 Late Sharadchandra Maheshwari
1971-72 Late Gijubhai Mehta
1972-73 Late N.R.Swami
1973-74 Chandrakant Ladhawalla
1974-75 Late Ambalal Shah
1975-76 Late Hasmukh Sheth
1976-77 Dr.K.S. Murti
1977-78 Late Dharamdas Kothi
1978-79 Late R.P.Nair
1979-80 Dr. Arvind Kamdar
1980-81 Late Dr. Jayant Shah
1981-82 R. Shesdri
1982-83 Late Chadulal Shah
1983-84 Surendra Bhatia
1984-85 Late Mathai Mathews
1985-86 Bakoolesh Khanderia
1986-87 Late Pravin Pratap
1987-88 V. Rangraj
1988-89 Late Sivasambhu H.
1989-90 Kanti Bharmal
1990-91 Dhiren Thacker
1991-92 Late Vijay Shah
1992-93 Jayendra Sanghvi
1993-94 Late Vinod Karia
1994-95 Late Haroce D’Costa
1995-96 Dr. Suresh Gharpure
1996-97 Vijayendra K.Bhat
1997-98 P.C.Rao
1998-99 Rajiv Sethi
1999-2000 Vasant Jadhav
2000-2001 N. Janardhanan
2001-02 Dr. Ravi Ratan
2002-03 Bimal Kumar Chadha
2003-04 Miss Neena Kalra
2004-05 Gopal Saha
2005-06 Sanjay Chandrakant Shah
2006-07 Mahendra Shah
2007-08 Rajendra Mane
2008-09 Dr. (Mrs.) Minoo Ratan
2009-10 Dr. Arun Garg
2010-11 Manoj Gupta
2011-12 Vipin Seth
2012-13 Rukhmini Jadhav
2013-14 Rtn. Aasit Shah
2014-15 Vaijayanti Shah
2015-16 Sheela Mane